Üniversite Politikaları

 

Akdeniz Üniversitesi, “Evrensel nitelikte araştırmalar ile geleceğe şekil veren, bilim ve teknolojide öncü, araştırma odaklı, yaratıcı, etik ilkelere duyarlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren araştırma üniversitesi olmak” şeklinde belirlediği vizyonu doğrultusunda liderlik, yönetim ve kalite sistemi politikası:

 • Kültürel ve evrensel değerlere, insan haklarına, çevreye, akademik özerkliğe saygılı, şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergiler,
 • İç ve dış paydaşlarının öneri ve geribildirimlerini alarak yönetsel süreçlere katılımlarını ve memnuniyetlerini önemser,
 • Üniversite Stratejik Planı’nda belirtilen hedeflere ulaşmak için “planla, uygula, kontrol et ve önlem al” yönetsel döngüsüyle sistematik olarak sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini sürdürür,
 • Birlikte ve uyumlu çalışma kültürü ile personelinin kurumsal aidiyet ve iş tatminini sağlamak için gerekli önlemleri alır,
 • Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve kaynakların verimli kullanılmasına yönelik önlemleri alır,
 • Eğitim ve öğretim süreçlerini, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde sürekli olarak değerlendirir ve geleceğin gereksinimlerini öngörerek gerektiğinde günceller,
 • Araştırma alanında bilimsel gelişmelere dünya çapında katkı sağlayan, tanınır ve saygın bir üniversite olma hedefiyle, modern ve teknolojik araştırma imkanları sağlayarak uluslararası, disiplinlerarası, yenilikçi, girişimci ve üniversite-sektör işbirliğini güçlendiren çalışmaları teşvik eder,
 • Tüm birimlerinde sosyal farkındalık ve sorumluluk bilincini yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bir şekilde çözüm önerileri geliştirir ve aktif olarak katkı sağlar.

POLİTİKA VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim Politikası

Akdeniz Üniversitesinin uyguladığı etkin kalite yönetim politikaları ile ulusal ve uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer almak, araştırma üniversitesi olmak ve toplumsal katkıyı birçok farklı alanda gerçekleştirmek hedefine yönelik olarak farklı disiplinlere göre özelleşmiş, etik değerlere bağlı, eleştirel düşünceye açık, öğrenci odaklı, uygulamalı öğrenmeye dayalı bir eğitim anlayışını benimser. Eğitim ve öğretim kalitesini geliştirmek üzere iyi uygulamaları, ulusal/uluslararası standartları gözeterek uygulamaya koyar ve değişen dünyaya uyum gösterebilen yetkinlikte mezunlar yetiştirir. Eğitim-öğretim programlarını paydaş katılımıyla izler, değerlendirir ve öğrencilerin karar alma süreçlerinde temsiliyetlerini sağlar. Eğitim-öğretim süreçlerinde kalitenin güvence altına alındığı bir sistem oluşturur, yürütür, yaygınlaştırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.

Akdeniz Üniversitesinin Eğitim-Öğretim Alanıyla İlgili Öncelikleri

 • Öğrenci odaklılık,
 • Güncel gelişmelere uygun, evrensel düzeyde, rekabetçi akademik eğitim programları,
 • Bölge ve ülke ihtiyaçlarını gözeten, uluslararası alanda rekabetçi insan kaynaklarının yetiştirilmesi (mezunların verilmesi),
 • Eğitim-Öğretim süreçlerinde uzaktan eğitim materyallerinin geliştirilmesi,
 • Eğitim-Öğretimde ölçme-değerlendirme sistemlerinin kurularak TYYÇ ilişkilerinin bilimsel olarak ortaya konulması,
 • Eğiticilerin sürekli gelişiminin teşvik edilmesi

 

Akdeniz Üniversitesinin Eğitim-Öğretim Politikasını Hayata Geçirdiği Unsurları

 • Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Fakülteler
 • Yüksekokullar, Meslek Yüksek Okulları
 • Enstitüler
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Uluslararası İlişkiler Ofisi

POLİTİKA VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Akdeniz Üniversitesi, araştırma misyonu ve vizyonu kapsamında; dünyada sürekli değişen ve yeni oluşan koşullara hızla uyum sağlayarak, evrensel düzeyde nitelikli bilimsel çalışmalar yapar. Bölgenin, ülkenin ve tüm insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda, toplum dinamikleri ve üniversite-sanayi iş birliği kapsamında araştırmalarla topluma katkı sağlayacak çalışmalar yürütür. Yürüttüğü çalışmaların girişimcilik fikirlerine dönüşebileceği bir ortam hazırlayarak, ilgili alanlarda ilerlemeyi benimser. Üniversitemiz bünyesinde Ar-Ge kültürü ve iklimini yaymak için farkındalık ve bilgi paylaşımı faaliyetleri gerçekleştirir. Araştırmalarını, araştırma-geliştirme alanında elde edilen başarının ve eğitim-öğretim faaliyetlerine katkısının bilinciyle, stratejik planında yer alan hedeflerine uygun bir biçimde yürütür. Araştırma altyapısı ve insan kaynağına; nitelikli araştırmacı, destek personel, teknisyen, lisansüstü öğrenci sayısı bağlamında destek verir. Bilimsel üretim ve akademik gelişmeye önem vererek, iş birliği ve etkileşimleri öncelikli olarak destekler. Teknolojik üretim ve ekonomik katkı boyutunda; patent, lisans, firma desteği çalışmalarını yürütür.

Akdeniz Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı doğrultusunda araştırma önceliklerini planlayarak odaklı araştırmalara destek vermeyi tercih eder. Bunun yanı sıra, araştırma süreçlerinin yönetimi kapsamında ulusal ve uluslararası araştırma politikaları doğrultusunda öncelikli alanlar belirler, özel çağrılı ve/veya alt yapı projelerini de desteklemekte ve kapsamlı araştırmanın yürütülmesi için fırsatlar sunmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Araştırma Öncelikleri

 • Ülkemizin, bölgemizin ve üniversitemizin öncelikli alanları ile uyum sağlanması,
 • YÖK ve TÜBİTAK tarafından da belirlenmiş öncelikli alanlarda üretilen projelerin desteklenmesi,
 • Evrensel bilime katkı sağlanması,
 • Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile toplumsal gelişime katkı sağlanması,
 • Üniversite-Kamu-Özel Sektör iş birliğinde ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli projelerin üretilmesi,
 • Araştırma alanından beslenen akademik girişimciliğin geliştirilmesi,
 • Ürüne dönen araştırmalara öncelik verilmesi (patent, faydalı model, tescil, endüstriyel tasarım gibi)

Akdeniz Üniversitesinin Araştırma Politikasını Hayata Geçirdiği Unsurları

 • Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)
 • Birim Araştırmaları Geliştirme Komisyonları (AGEK)
 • Akademik Performans Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) süreçleri ve komisyonları ile altyapı projelerinin öncelikli alanlara yönlendirilmesi
 • Akademik Birimler
 • Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü
 • Araştırma Uygulama Merkezleri
 • Antalya Teknokent A.Ş.
 • Antalya Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi (Antalya Teknokent TTO)

POLİTİKA VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Akdeniz Üniversitesi, stratejik planında yer alan hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesi için, birimlerini ve insan kaynağını teşvik eder.

Toplumsal sorun, ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak, toplumsal katkı politikasını, stratejilerini ve yıllık eylem planlarını günceller; yürüttüğü kurumsal faaliyetlerin toplumsal etkilerini analiz eder.

Akdeniz Üniversitesi; çalışma konularını, alanlarını ve yürüttüğü faaliyetleri, sürdürülebilir toplumsal katkı ve faydayı gözeterek şekillendirir.

Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası Öncelikli Alanları

 • Her türlü bilimsel, teknolojik ürün ve hizmetin, fırsat eşitliği ile topluma sunulması, toplumda yaygınlaştırılması,
 • Farklı ihtiyaç gruplarının “bilinç düzeylerinin” ve “yaşam kalitelerinin” yükseltilmesine yönelik sürdürülebilir, sistematik projeler ile dezavantajlı kişi ya da grupların (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, göçmenler, engelliler, afetzedeler vb.) yaşamlarının kolaylaştırılması, iyileştirilmesi,
 • Nitelikli sağlık hizmeti ve uygulamalarının, fırsat eşitliği ile topluma sunulması, toplumda yaygınlaştırılması,
 • “Hayat Boyu Öğrenmeye” katkı sağlayacak ürün ve hizmetlerin, fırsat eşitliği ile topluma sunulması, yaygınlaştırılması,
 • Toplumsal katkı verilerinin düzenli olarak toplanması, değişimin değerlendirilmesi, raporlanması ve kamuoyu ile paylaşılması

Akdeniz Üniversitesinin Toplumsal Katkı Politikasını Hayata Geçirdiği Unsurları

 • Akdeniz Üniversitesi “Toplumsal Katkı Komisyonu”
 • Akdeniz Üniversitesi “Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Merkezi"
 • Akademik ve İdari Personeli
 • Akademik Birimleri
 • Araştırma ve Uygulama Merkezleri (Tematik AUM’lar, Merkezi Laboratuvarlar)
 • Topluma Hizmet Birimleri (Hastaneler, konferans salonları, spor alanları, Akdeniz Üniversitesi Camii, işletmeler vd.)
 • Öğrencileri
 • Öğrenci Toplulukları
 • Antalya Teknokent A.Ş.

POLİTİKA VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Uluslararasılaşma Politikası

Uluslararası öğrenciler, öğretim elemanları ve değişim öğrencileri için çekim merkezine dönüşmeyi amaç edinen Akdeniz Üniversitesi, bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, girişimcilik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi faaliyetlerinde uluslararasılaşma yönelimli çalışmalar yürütür.

Akdeniz Üniversitesi, tanınırlığını ve rekabet gücünü artırmak üzere önde gelen uluslararası üniversiteler ile ikili/çok taraflı işbirliği yapmak suretiyle, araştırmaya dayalı geniş kapsamlı ve bütçeli projelere destek olur.

Alanında başarılı farklı ülkelerde bulunan araştırmacıların Akdeniz Üniversitesi’ne araştırma/ziyaret amaçlı hareketliliklerini teşvik eder.

Uluslararasılaşma çalışmaları ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Türkiye Yüksek Öğretim Alanı’nın, Akdeniz Üniversitesi’nin ve Antalya ilinin görünürlüğüne katkıda bulunur.

Akdeniz Üniversitesi, uluslararasılaşma faaliyetlerini akademik birimlerin merkez ya da ilçede yerleşik olmasına ve/veya verilen eğitimin düzeyine (TYYÇ’de 5., 6., 7., 8.seviyeler) bakılmaksızın tüm akademik birimlerde eşit temelde sürdürür.

Üniversitenin uluslararasılaşma faaliyetlerine idari birimlerin katılımını teşvik eder.

Akdeniz Üniversitesi öğrenci ve personel hareketliliği, uluslararası öğrenci sayısı, nitelikli eğitim ve araştırma kuruluşlarıyla yapılan işbirliği protokollerinin artırılması konularına yönelik hedef setleri geliştirir, izler ve performansını geliştirmek üzere yaklaşımlar benimser.

Uluslararasılaşma Politikası Öncelikleri

Akdeniz Üniversitesi tüm stratejik planlarında öğrenci ve personel hareketliliği, uluslararası öğrenci sayısı, nitelikli eğitim ve araştırma kuruluşlarıyla yapılan işbirliği protokollerinin artırılması konularına yönelik hedef setleri geliştirmiş, izlemiş, performansını geliştirmek üzere yaklaşımlar benimsemiştir. Uluslararası sıralamalarda üniversitenin yükselmesini sağlamak amacıyla planlanan politika öncelikleri;

 • Değişim programları ile gelen/giden öğretim elemanı ve öğrenci sayısını artırmak,
 • Yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırmak,
 • Uluslararası sıralama kuruluşlarında (THE, QS, ARWU) dünya sıralamasında ilk 1.000 üniversite arasına girmiş Üniversiteler ile imzalanan uluslararası ikili anlaşma sayısını ve hareketliliğini artırmak,
 • YÖK - YUDAP bursiyeri sayısını artırmak,
 • Uluslararası endekslerde (WOS) yer alan bilimsel yayın sayısını artırmak,
 • Uluslararası işbirliği ile yapılmış proje ve yayın sayısını artırmak,
 • Uluslararası Başvuru (Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Islahçı Hakkı vb.) sayısını artırmak,
 • İstihdam edilen yabancı uyruklu öğretim üyesi sayısını artırmak,
 • "Toplumsal katkının artırılması" stratejik amacı doğrultusunda yürütülen ulusal faaliyetlere uluslararası boyutun eklenmesi yönünde farkındalık yaratmak

Akdeniz Üniversitesinin Uluslararasılaşma Politikasını Hayata Geçirdiği Unsurları

 • Kalite Komisyonu ve Çalışma Grupları
 • Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü
 • Birim Uluslararasılaşma Koordinatörleri (Erasmus, Mevlana, Free Mover vb.)
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
 • Antalya Teknokent A.Ş.
 • Erasmus Student Network

POLİTİKA VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Geçmiş Politikalar

Eklenme tarihi :10.10.2022 14:44:29
Son güncelleme : 18.09.2023 18:45:16